Snelle levering        Binnen 2-5 werkdagen geleverd        Gratis verzending

Bestellingen boven de €50, gratis thuisbezorgd

Onze webshop is geoptimaliseerd voor alle apparaten

Algemene Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden BraceYourself

Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten gesloten op BraceYourself, onderdeel van BraceYourself V.O.F. De overeenkomst wordt gesloten met BraceYourself V.O.F.
 

Artikel 1: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en BraceYourself gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van BraceYourself of overeenkomsten gesloten met BraceYourself worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 3: Persoonsgegevens

BraceYourself zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Onze klantenservice bevat een Privacy Statement, BraceYourself neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels- en wetgeving in acht.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen van alle producten die via de internetsite kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

Bezorgkosten en afhandelingskosten zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld of wordt tijdens de bestelling kenbaar gemaakt.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, betaald de koper de prijs voor het product op het moment van de bestelling.

De prijzen van goederen die op de internetsite zijn vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikelen die meer dan 50% afgeprijsd zijn kunnen alleen geruild worden tegen een tegoedbon of een ander item van dezelfde prijsklasse.

Artikel 5: Betaling

Betaling geschiedt per iDEAL of AfterPay of op nader op de website uiteengezette voorwaarden. Deze betalingen kunnen op de volgende manieren worden voltooid:

  1. iDEAL: Na ontvangst van autorisatie door de gekozen bank worden de goederen verzonden
  2. AfterPay*: Na ontvangst van autorisatie door AfterPay worden de goederen verzonden

* U kunt bij BraceYourself betalen met een digitale acceptgiro tot een bedrag van €100 als u voor de eerste keer betaalt via AfterPay. Bent u al bekend bij AfterPay kunt u betalen tot een bedrag van €200. 

Artikel 6: Levering

De door BraceYourself opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten betaald en gereed zijn voor verzending.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

BraceYourself behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om moverende redenen te weigeren.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper BraceYourself daarvan binnen 8 dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BraceYourself de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen 8 dagen na aflevering aan BraceYourself te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper. De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30 dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van BraceYourself.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Niet betaalde goederen blijven eigendom van BraceYourself. Deze mogen door besteller niet vervreemdt, gebruikt of anderszins beschadigd worden en dienen verzekerd te worden tegen alle van buiten komende onheilen. Niet betaalde goederen kunnen door BraceYourself opgeëist worden als borgstelling voor betaling onverminderd het recht van BraceYourself om alle kosten hiervoor genoemd op opdrachtgever te verhalen.

De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de koper over.

Artikel 9: Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en BraceYourself dan wel tussen BraceYourself en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en BraceYourself, is BraceYourself niet aansprakelijk.

Artikel 10: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BraceYourself ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat BraceYourself gehouden is tot enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BraceYourself kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door BraceYourself geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. BraceYourself garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 12: Garantie

Voor door BraceYourself geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. BraceYourself vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

Artikel 13: Diversen

BraceYourself is gevestigd te Boxtel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57522286. Het BTW-identificatienummer is NL852618293B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan BraceYourself, Burgakker 15, 5281 CH Boxtel, Nederland.

BraceYourself streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.